PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
10.21203/rs.3.rs-48483/v12020Double tract reconstruction reduces reflux esophagitis and improves quality of life after radical proximal gastrectomy for patients with upper gastric or esophagogastric adenocarcinomaXin Ji, Cheng-Gen Jin, Ke Ji, Ji Zhang, Xiao-Jiang Wu, Xiang-Long Zong, Zi-Yu Jia, Tao Fu, Biao Fan, An-Qiang Wang, Zhao-De Bu, Jiafu Jihttps://www.researchsquare.com/article/rs-48483/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-48483/v1.html
Cancer Research and Treatment10.4143/crt.2020.10642021533784-794Double Tract Reconstruction Reduces Reflux Esophagitis and Improves Quality of Life after Radical Proximal Gastrectomy for Patients with Upper Gastric or Esophagogastric AdenocarcinomaXin Ji, Chenggen Jin, Ke Ji, Ji Zhang, Xiaojiang Wu, Ziyu Jia, Zhaode Bu, Jiafu Jihttp://e-crt.org/upload/pdf/crt-2020-1064.pdf, http://e-crt.org/journal/view.php?doi=10.4143/crt.2020.1064, http://e-crt.org/upload/pdf/crt-2020-1064.pdf
10.21203/rs.3.rs-961650/v12021Modified Double-tract Reconstruction in Terms of Postoperative Quality of Life in Patients With Early Esophagogastirc Junction Adenocarcinoma After Proximal GastrectomyXusheng Chang, Tianhang Luo, Xu Li, Hangtian Cui, Xiao Gong, Jinghui Zhang, Kai Yinhttps://www.researchsquare.com/article/rs-961650/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-961650/v1.html
10.21203/rs.3.rs-2018151/v12022Modified Double-Tract Reconstruction in Terms of postoperative quality of life of Patients with Early Adenocarcinoma of Esophagogastirc Junction after Proximal GastrectomyXusheng Chang, Tianhang Luo, Xu Li, Hangtian Cui, LU ZHAN, Xiao Gong, Jinghui Zhang, Kai Yinhttps://www.researchsquare.com/article/rs-2018151/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-2018151/v1.html
10.21203/rs.3.rs-1960657/v12022Double-tract reconstruction is superior in controlling reflux esophagitis and enhancing quality of life after proximal gastrectomy: Results from a prospective randomized controlled clinical trial in ChinaYinan Zhang, Xin Ji, Yan Yan, Ke Ji, Ziyu Jia, Heli Yang, Biao Fan, Anqiang Wang, Xiaojiang Wu, Ji Zhang, Jiafu Ji, Zhaode Buhttps://www.researchsquare.com/article/rs-1960657/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1960657/v1.html
10.21203/rs.3.rs-1960657/v22022Double-tract reconstruction is superior in controlling reflux esophagitis and enhancing quality of life after proximal gastrectomy: Results from a prospective randomized controlled clinical trial in ChinaYinan Zhang, Xin Ji, Yan Yan, Ke Ji, Ziyu Jia, Heli Yang, Biao Fan, Anqiang Wang, Xiaojiang Wu, Ji Zhang, Jiafu Ji, Zhaode Buhttps://www.researchsquare.com/article/rs-1960657/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-1960657/v2.html
Annals of Medicine and Surgery10.1016/j.amsu.2022.103879202279103879A review on double tract reconstruction after proximal gastrectomy for proximal gastric cancerTricia S. Lewis, YongDong Fenghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S2049080122006392?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S2049080122006392?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-36134/v12020Semi-Embedded Valve Anastomosis: a New Anti-reflux Anastomotic Method After Proximal Gastrectomy for Adenocarcinoma of Esophagogastric JunctionBaohua Wang, Yupeng Wu, Haijun Wang, Haiqiang Zhang, Liting Wang, Zhanxue Zhanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-36134/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-36134/v1.html
European Journal of Surgical Oncology10.1016/j.ejso.2018.08.014201844121963-1970Comparison of laparoscopic proximal gastrectomy with double-tract reconstruction and laparoscopic total gastrectomy in terms of nutritional status or quality of life in early gastric cancer patientsJi Yeon Park, Ki Bum Park, Oh Kyoung Kwon, Wansik Yuhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0748798318312885?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0748798318312885?httpAccept=text/plain
Journal of Gastric Cancer10.5230/jgc.2022.22.e252022223220Clinical Comparison of Proximal Gastrectomy With Double-Tract Reconstruction Versus Total Gastrectomy With Roux-en-Y Anastomosis for Siewert Type II/III Adenocarcinoma of the Esophagogastric JunctionXiaoming Ma, Mingzuo Zhao, Jian Wang, Haixing Pan, Jianqiang Wu, Chungen Xinghttps://jgc-online.org/pdf/10.5230/jgc.2022.22.e25, https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2022.22.e25, https://jgc-online.org/DOIx.php?id=10.5230/jgc.2022.22.e25