Establishment of Patient-Derived Organoids Using Ascitic or Pleural Fluid from Cancer Patients
Wonyoung Choi, Yun-Hee Kim, Sang Myung Woo, Yebeen Yu, Mi Rim Lee, Woo Jin Lee, Jung Won Chun, Sung Hoon Sim, Heejung Chae, Hyoeun Shim, Keun Seok Lee, Sun-Young Kong
Cancer Res Treat. 2023;55(4):1077-1086.   Published online 2023 Jun 12     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2022.1630
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Organoid: Bridging the gap between basic research and clinical practice
Guihu Weng, Jinxin Tao, Yueze Liu, Jiangdong Qiu, Dan Su, Ruobing Wang, Wenhao Luo, Taiping Zhang
Cancer Letters.2023; 572: 216353.     CrossRef