Expressions of Matrix Metalloproteinase-7 and -9 and their Prognostic Significances in Rectal Cancer
Young Rak Cho, Hyuk-Chan Kwon, Sung-Hwan Suh, Jong Hoon Lee, Sung-Hyun Kim, Hong-Jo Choi, Hyung-Sik Lee, Mee Sook Roh, Tae-Ho Hwang, Jae-Seok Kim, Hyo-Jin Kim
Cancer Res Treat. 2005;37(6):354-359.   Published online 2005 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2005.37.6.354
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of radiation on the metastatic process
Nora Sundahl, Fr├ęderic Duprez, Piet Ost, Wilfried De Neve, Marc Mareel
Molecular Medicine.2018;[Epub]     CrossRef
Prognostic significance of MMP-7 expression in colorectal cancer: A meta-analysis
Da-wei Sun, Ying-yi Zhang, Yue Qi, Xing-tong Zhou, Guo-yue Lv
Cancer Epidemiology.2015; 39(2): 135.     CrossRef
Matrix metalloproteinase 9 expression and prognosis in colorectal cancer: a meta-analysis
Chun-Yu Li, Peng Yuan, Shu-Sen Lin, Cheng-Fei Song, Wei-Yu Guan, Lu Yuan, Rong-Bin Lai, Ying Gao, Yan Wang
Tumor Biology.2013; 34(2): 735.     CrossRef