Clinical Efficacy of Immune Checkpoint Inhibitors in Non–Small Cell Lung Cancer Patients with Liver Metastases: A Network Meta-Analysis of Nine Randomized Controlled Trials
Qing Yin, Longguo Dai, Ruizhu Sun, Ping Ke, Liya Liu, Bo Jiang
Cancer Res Treat. 2022;54(3):803-816.   Published online 2021 Oct 25     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2021.764
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Progress of immune checkpoint inhibitors therapy for non-small cell lung cancer with liver metastases
Fan-jie Qu, Yi Zhou, Shuang Wu
British Journal of Cancer.2024; 130(2): 165.     CrossRef
Effectiveness and Safety of Immune Checkpoint Inhibitors Alone or in Combination With Chemotherapy in Pulmonary Sarcomatoid Carcinoma
Daisuke Hazama, Kenji Nakahama, Hiroaki Kodama, Akito Miyazaki, Koichi Azuma, Yosuke Kawashima, Yuki Sato, Kentaro Ito, Yoshimasa Shiraishi, Keita Miura, Takayuki Takahama, Satoshi Oizumi, Yoshinobu Namba, Satoshi Ikeda, Hiroshige Yoshioka, Asuka Tsuya, Y
JTO Clinical and Research Reports.2024; 5(1): 100613.     CrossRef
Evolving landscape of treatments targeting the microenvironment of liver metastases in non-small cell lung cancer
Lingling Zhu, Xianzhe Yu, Xiaojun Tang, Chenggong Hu, Lei Wu, Yanyang Liu, Qinghua Zhou
Chinese Medical Journal.2024;[Epub]     CrossRef
Assessing the Relationship Between Liver Metastases and the Survival of Patients With Non-Small Cell Lung Cancer After Immune Checkpoint Inhibitors Treatment: A Systematic Review and Meta-Analysis
Huilin Xu, Pingpo Ming, Zhenyu Zhao, Nan Zhao, Dingjie Zhou, Xixian Tang, Dedong Cao
Integrative Cancer Therapies.2023; 22: 153473542311645.     CrossRef
Liver metastases and the efficacy of immune checkpoint inhibitors in advanced lung cancer: A systematic review and meta-analysis
Handai Xia, Wengang Zhang, Yuqing Zhang, Xiaoling Shang, Yanguo Liu, Xiuwen Wang
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef