The Feasibility of Using Biomarkers Derived from Circulating Tumor DNA Sequencing as Predictive Classifiers in Patients with Small-Cell Lung Cancer
Yu Feng, Yutao Liu, Mingming Yuan, Guilan Dong, Hongxia Zhang, Tongmei Zhang, Lianpeng Chang, Xuefeng Xia, Lifeng Li, Haohua Zhu, Puyuan Xing, Hongyu Wang, Yuankai Shi, Zhijie Wang, Xingsheng Hu
Cancer Res Treat. 2022;54(3):753-766.   Published online 2021 Oct 5     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2021.905
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Circulating tumor DNA as liquid biopsy in lung cancer: Biological characteristics and clinical integration
Changshu Li, Jun Shao, Peiyi Li, Jiaming Feng, Jingwei Li, Chengdi Wang
Cancer Letters.2023; 577: 216365.     CrossRef
Prognostic and predictive impact of molecular tumor burden index in nonā€small cell lung cancer patients
Fan Yang, Min Tang, Liang Cui, Jing Bai, Jiangyong Yu, Jiayi Gao, Xin Nie, Xu Li, Xuefeng Xia, Xin Yi, Ping Zhang, Lin Li
Thoracic Cancer.2023; 14(31): 3097.     CrossRef
Genomic and Gene Expression Studies Helped to Define the Heterogeneity of Small-Cell Lung Cancer and Other Lung Neuroendocrine Tumors and to Identify New Therapeutic Targets
Ugo Testa, Elvira Pelosi, Germana Castelli
Onco.2022; 2(3): 186.     CrossRef