Vps34 Inhibits Hepatocellular Carcinoma Invasion by Regulating Endosome-Lysosome Trafficking via Rab7-RILP and Rab11
Chenyang Qi, Liping Zou, Suxia Wang, Xing Mao, Yuan Hu, Jiaoyu Shi, Zhigang Zhang, Huijuan Wu
Cancer Res Treat. 2022;54(1):182-198.   Published online 2021 Mar 26     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.578
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Role of Phosphatidylinositol 3-Kinase Catalytic Subunit Type 3 in the Pathogenesis of Human Cancer
Chien-An Chu, Yi-Wen Wang, Yi-Lin Chen, Hui-Wen Chen, Jing-Jing Chuang, Hong-Yi Chang, Chung-Liang Ho, Chen Chang, Nan-Haw Chow, Chung-Ta Lee
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(20): 10964.     CrossRef