Inhibition of lncRNA KCNQ1OT1 Improves Apoptosis and Chemotherapy Drug Response in Small Cell Lung Cancer by TGF-β1 Mediated Epithelial-to-Mesenchymal Transition
Deyu Li, Qin Tong, Yuane Lian, Zhizhong Chen, Yaru Zhu, Weimei Huang, Yang Wen, Qiongyao Wang, Shumei Liang, Man Li, Jianjing Zheng, Zhenhua Liu, Huanxin Liu, Linlang Guo
Cancer Res Treat. 2021;53(4):1042-1056.   Published online 2021 Mar 9     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.1208
Citations to this article as recorded by Crossref logo
KCNQ1OT1: An Oncogenic Long Noncoding RNA
Patrice Cagle, Qi Qi, Suryakant Niture, Deepak Kumar
Biomolecules.2021; 11(11): 1602.     CrossRef