Fasting Blood Glucose, Cholesterol, and Risk of Primary Liver Cancer: The Kailuan Study
Xiangming Ma, Haozhe Cui, Miaomiao Sun, Qian Liu, Xining Liu, Guangjian Li, Yaochen Wei, Qingjiang Fu, Siqing Liu, Liying Cao
Cancer Res Treat. 2021;53(4):1113-1122.   Published online 2021 Jan 19     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.817
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Triglyceride-glucose index associated with the risk of cardiovascular disease: the Kailuan study
Qian Liu, Haozhe Cui, Yihan Ma, Xu Han, Zhiwei Cao, Yuntao Wu
Endocrine.2021;[Epub]     CrossRef