LASSO-Based Machine Learning Algorithm for Prediction of Lymph Node Metastasis in T1 Colorectal Cancer
Jeonghyun Kang, Yoon Jung Choi, Im-kyung Kim, Hye Sun Lee, Hogeun Kim, Seung Hyuk Baik, Nam Kyu Kim, Kang Young Lee
Cancer Res Treat. 2021;53(3):773-783.   Published online 2020 Dec 29     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.974
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Additional staining for lymphovascular invasion is associated with increased estimation of lymph node metastasis in patients with T1 colorectal cancer: Systematic review and meta‐analysis
Jun Watanabe, Katsuro Ichimasa, Yuki Kataoka, Atsushi Miki, Hidehiro Someko, Munenori Honda, Makiko Tahara, Takeshi Yamashina, Khay Guan Yeoh, Shigeo Kawai, Kazuhiko Kotani, Naohiro Sata
Digestive Endoscopy.2024; 36(5): 533.     CrossRef
Risk assessment in pT1 colorectal cancer
Emma Jane Norton, Adrian C Bateman
Journal of Clinical Pathology.2024; 77(4): 225.     CrossRef
Multiple machine-learning tools identifying prognostic biomarkers for acute Myeloid Leukemia
Yujing Cheng, Xin Yang, Ying Wang, Qi Li, Wanlu Chen, Run Dai, Chan Zhang
BMC Medical Informatics and Decision Making.2024;[Epub]     CrossRef
Artificial Intelligence Applications in the Treatment of Colorectal Cancer: A Narrative Review
Jiaqing Yang, Jing Huang, Deqian Han, Xuelei Ma
Clinical Medicine Insights: Oncology.2024;[Epub]     CrossRef
Transcriptomic and machine learning analyses identify hub genes of metabolism and host immune response that are associated with the progression of breast capsular contracture
Yukun Mao, Xueying Hou, Su Fu, Jie Luan
Genes & Diseases.2024; 11(3): 101087.     CrossRef
Bioinformatics and Machine Learning Methods Identified MGST1 and QPCT as Novel Biomarkers for Severe Acute Pancreatitis
Yang Sun, Jingjun Xie, Jun Zhu, Yadong Yuan
Molecular Biotechnology.2024; 66(5): 1246.     CrossRef
Multi-omics reveals the role of ENO1 in bladder cancer and constructs an epithelial-related prognostic model to predict prognosis and efficacy
Zhixiong Su, Lijie You, Yufang He, Jingbo Chen, Guifeng Zhang, Zhenhua Liu
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Use of artificial intelligence in the management of T1 colorectal cancer: a new tool in the arsenal or is deep learning out of its depth?
James Weiquan Li, Lai Mun Wang, Katsuro Ichimasa, Kenneth Weicong Lin, James Chi-Yong Ngu, Tiing Leong Ang
Clinical Endoscopy.2024; 57(1): 24.     CrossRef
SLCO4A1, as a novel prognostic biomarker of non‑small cell lung cancer, promotes cell proliferation and migration
Shihao Li, Zihao Li, Lan Huang, Zhenyang Geng, Feng Li, Bin Wu, Yinliang Sheng, Yifan Xu, Bowen Li, Yiming Xu, Zhuoyu Gu, Yu Qi
International Journal of Oncology.2024;[Epub]     CrossRef
Overexpression of circulating CD38+ NK cells in colorectal cancer was associated with lymph node metastasis and poor prognosis
Xueling Wang, Haoran Li, Huixian Chen, Kehua Fang, Xiaotian Chang
Frontiers in Oncology.2024;[Epub]     CrossRef
Management after non-curative endoscopic resection of T1 rectal cancer
Hao Dang, Daan A. Verhoeven, Jurjen J. Boonstra, Monique E. van Leerdam
Best Practice & Research Clinical Gastroenterology.2024; 68: 101895.     CrossRef
Prediction of Lymph Node Metastasis in T1 Colorectal Cancer Using Artificial Intelligence with Hematoxylin and Eosin-Stained Whole-Slide-Images of Endoscopic and Surgical Resection Specimens
Joo Hye Song, Eun Ran Kim, Yiyu Hong, Insuk Sohn, Soomin Ahn, Seok-Hyung Kim, Kee-Taek Jang
Cancers.2024; 16(10): 1900.     CrossRef
Identification of immune characteristic biomarkers and therapeutic targets in cuproptosis for sepsis by integrated bioinformatics analysis and single-cell RNA sequencing analysis
Tianfeng Wang, Xiaowei Fang, Ximei Sheng, Meng Li, Yulin Mei, Qing Mei, Aijun Pan
Heliyon.2024; 10(5): e27379.     CrossRef
Possibilities and prospects of artificial intelligence in the treatment of colorectal cancer (review)
A. Yu. Kravchenko, E. V. Semina, V. V. Kakotkin, M. A. Agapov
Koloproktologia.2024; 23(2): 184.     CrossRef
A risk prediction nomogram for resistant hypertension in patients with obstructive sleep apnea
Hongze Lin, Chen Zhou, Jiaying Li, Xiuqin Ma, Yan Yang, Taofeng Zhu
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Unveiling the best predictive models for early‑onset metastatic cancer: Insights and innovations (Review)
Liqing Yu, Zhenjun Huang, Ziqi Xiao, Xiaofu Tang, Ziqiang Zeng, Xiaoli Tang, Wenhao Ouyang
Oncology Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Exploration of the molecular biological mechanisms and review of postoperative radiotherapy cases in tenosynovial giant cell tumors
Tianwei Zhang, Bin Zeng, Ke Liu, Qin Zeng, Na Wang, Ling Peng, Hongbo Qiu, Xiaomei Chen, Lin Wang
Frontiers in Oncology.2024;[Epub]     CrossRef
Radiomics-based machine learning in the differentiation of benign and malignant bowel wall thickening radiomics in bowel wall thickening
Hande Melike Bülbül, Gülen Burakgazi, Uğur Kesimal, Esat Kaba
Japanese Journal of Radiology.2024;[Epub]     CrossRef
Potential Mechanism of Tibetan Medicine Liuwei Muxiang Pills against Colorectal Cancer: Network Pharmacology and Bioinformatics Analyses
Shaochong Qi, Xinyu Liang, Zijing Wang, Haoran Jin, Liqun Zou, Jinlin Yang
Pharmaceuticals.2024; 17(4): 429.     CrossRef
A new clinical model for predicting lymph node metastasis in T1 colorectal cancer
Kai Wang, Hui He, Yanyun Lin, Yanhong Zhang, Junguo Chen, Jiancong Hu, Xiaosheng He
International Journal of Colorectal Disease.2024;[Epub]     CrossRef
Comprehensive analysis of the interaction of antigen presentation during anti‐tumour immunity and establishment of AIDPS systems in ovarian cancer
Wenhuizi Sun, Ping Xu, Kefei Gao, Wenqin Lian, Xiang Sun
Journal of Cellular and Molecular Medicine.2024;[Epub]     CrossRef
Use of artificial intelligence for the prediction of lymph node metastases in early-stage colorectal cancer: systematic review
Nasya Thompson, Arthur Morley-Bunker, Jared McLauchlan, Tamara Glyn, Tim Eglinton
BJS Open.2024;[Epub]     CrossRef
Machine learning for predicting colon cancer recurrence
Erkan Kayikcioglu, Arif Hakan Onder, Burcu Bacak, Tekin Ahmet Serel
Surgical Oncology.2024; 54: 102079.     CrossRef
A machine learning screening model for identifying the risk of high-frequency hearing impairment in a general population
Yi Wang, Xinmeng Yao, Dahui Wang, Chengyin Ye, Liangwen Xu
BMC Public Health.2024;[Epub]     CrossRef
Potential clinical value of fibrinogen-like protein 1 as a serum biomarker for the identification of diabetic cardiomyopathy
Yao Liu, Min Wang, Jia-Bao Su, Xiao Fu, Guan-Li Zheng, Shan Guo, Li-Juan Zhang, Qing-Bo Lu
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
CXCR4-mediated neutrophil dynamics in periodontitis
Xuanwen Xu, Tiange Li, Jingqi Tang, Danlei Wang, Yi Zhou, Huiqing Gou, Lu Li, Yan Xu
Cellular Signalling.2024; 120: 111212.     CrossRef
Hspb1 and Lgals3 in spinal neurons are closely associated with autophagy following excitotoxicity based on machine learning algorithms
Lei Yan, Zihao Li, Chuanbo Li, Jingyu Chen, Xun Zhou, Jiaming Cui, Peng Liu, Chong Shen, Chu Chen, Hongxiang Hong, Guanhua Xu, Zhiming Cui, Suyan Tian
PLOS ONE.2024; 19(5): e0303235.     CrossRef
Impact of artificial intelligence in the management of esophageal, gastric and colorectal malignancies
Ayrton Bangolo, Nikita Wadhwani, Vignesh K Nagesh, Shraboni Dey, Hadrian Hoang-Vu Tran, Izage Kianifar Aguilar, Auda Auda, Aman Sidiqui, Aiswarya Menon, Deborah Daoud, James Liu, Sai Priyanka Pulipaka, Blessy George, Flor Furman, Nareeman Khan, Adewale Pl
Artificial Intelligence in Gastrointestinal Endoscopy.2024;[Epub]     CrossRef
Identification and Validation of Nicotinamide Metabolism-Related Gene Signatures as a Novel Prognostic Model for Hepatocellular Carcinoma
Sijia Yang, Ang Li, Lihong Lv, Jinxin Duan, Zhihua Zheng, Wenfeng Zhuo, Jun Min, Jinxing Wei
OncoTargets and Therapy.2024; Volume 17: 423.     CrossRef
Machine learning algorithms integrate bulk and single-cell RNA data to unveil oxidative stress following intracerebral hemorrhage
Chaonan Du, Cong Wang, Zhiwei Liu, Wenxuan Xin, Qizhe Zhang, Alleyar Ali, Xinrui Zeng, Zhenxing Li, Chiyuan Ma
International Immunopharmacology.2024; 137: 112449.     CrossRef
Single-cell analysis and machine learning identify psoriasis-associated CD8+ T cells serve as biomarker for psoriasis
Sijia He, Lyuye Liu, Xiaoyan Long, Man Ge, Menghan Cai, Junling Zhang
Frontiers in Genetics.2024;[Epub]     CrossRef
High serum mannose in colorectal cancer: a novel biomarker of lymph node metastasis and poor prognosis
Xueling Wang, Haoran Li, Xiaotian Chang, Zibin Tian
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Development of a nomogram for predicting nosocomial infections among patients after cardiac valve replacement surgery
Xue Yao, Na Li, Ranran Lu, Xujing Wang, Yujun Zhang, Shuhui Wang
Journal of Clinical Nursing.2023; 32(7-8): 1466.     CrossRef
Machine learning-based warning model for chronic kidney disease in individuals over 40 years old in underprivileged areas, Shanxi Province
Wenzhu Song, Yanfeng Liu, Lixia Qiu, Jianbo Qing, Aizhong Li, Yan Zhao, Yafeng Li, Rongshan Li, Xiaoshuang Zhou
Frontiers in Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Artificial intelligence in colorectal surgery: an AI-powered systematic review
A. Spinelli, F. M. Carrano, M. E. Laino, M. Andreozzi, G. Koleth, C. Hassan, A. Repici, M. Chand, V. Savevski, G. Pellino
Techniques in Coloproctology.2023; 27(8): 615.     CrossRef
Prognostic significance of neutrophil count on in-hospital mortality in patients with acute type A aortic dissection
Weiqi Feng, Huili Li, Qiuji Wang, Chenxi Li, Jinlin Wu, Jue Yang, Ruixin Fan
Frontiers in Cardiovascular Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Machine learning algorithms assisted identification of post-stroke depression associated biological features
Xintong Zhang, Xiangyu Wang, Shuwei Wang, Yingjie Zhang, Zeyu Wang, Qingyan Yang, Song Wang, Risheng Cao, Binbin Yu, Yu Zheng, Yini Dang
Frontiers in Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
Risk prediction of bronchopulmonary dysplasia in preterm infants by the nomogram model
Yang Gao, Dongyun Liu, Yingmeng Guo, Menghan Cao
Frontiers in Pediatrics.2023;[Epub]     CrossRef
LncRNA model predicts liver cancer drug resistance and validate in vitro experiments
Qiushi Yin, Xiaolong Huang, Qiuxi Yang, Shibu Lin, Qifeng Song, Weiqiang Fan, Wang Li, Zhongyi Li, Lianghui Gao
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2023;[Epub]     CrossRef
Artificial intelligence–assisted treatment strategy for T1 colorectal cancer after endoscopic resection
Katsuro Ichimasa, Shin-ei Kudo, Jonathan Wei Jie Lee, Tetsuo Nemoto, Khay Guan Yeoh
Gastrointestinal Endoscopy.2023; 97(6): 1148.     CrossRef
A risk prediction model for type 2 diabetes mellitus complicated with retinopathy based on machine learning and its application in health management
Hong Pan, Jijia Sun, Xin Luo, Heling Ai, Jing Zeng, Rong Shi, An Zhang
Frontiers in Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
LASSO-based machine learning algorithm to predict the incidence of diabetes in different stages
Qianying Ou, Wei Jin, Leweihua Lin, Danhong Lin, Kaining Chen, Huibiao Quan
The Aging Male.2023;[Epub]     CrossRef
Prediction model based on radiomics and clinical features for preoperative lymphovascular invasion in gastric cancer patients
Ping Wang, Kaige Chen, Ying Han, Min Zhao, Nanding Abiyasi, Haiyong Peng, Shaolei Yan, Jiming Shang, Naijian Shang, Wei Meng
Future Oncology.2023; 19(23): 1613.     CrossRef
Liang-Ge-San: a classic traditional Chinese medicine formula, attenuates acute inflammation via targeting GSK3β
Liling Yang, Lijun Yan, Weifu Tan, Xiangjun Zhou, Guangli Yang, Jingtao Yu, Zibin Lu, Yong Liu, Liyi Zou, Wei Li, Linzhong Yu
Frontiers in Pharmacology.2023;[Epub]     CrossRef
Synergistic inhibition of NUDT21 by secretory S100A11 and exosomal miR‐487a‐5p promotes melanoma oligo‐ to poly‐metastatic progression
Bin Zeng, Yuting Chen, Hao Chen, Qiting Zhao, Zhiwei Sun, Doudou Liu, Xiaoshuang Li, Yuhan Zhang, Jianyu Wang, H. Rosie Xing
Molecular Oncology.2023; 17(12): 2743.     CrossRef
Identification of immune-related lncRNA in sepsis by construction of ceRNA network and integrating bioinformatic analysis
Tianfeng Wang, Si Xu, Lei Zhang, Tianjun Yang, Xiaoqin Fan, Chunyan Zhu, Yinzhong Wang, Fei Tong, Qing Mei, Aijun Pan
BMC Genomics.2023;[Epub]     CrossRef
Applying machine learning algorithms to develop a survival prediction model for lung adenocarcinoma based on genes related to fatty acid metabolism
Dan Cong, Yanan Zhao, Wenlong Zhang, Jun Li, Yuansong Bai
Frontiers in Pharmacology.2023;[Epub]     CrossRef
Identification of raffinose family oligosaccharides in processed Rehmannia glutinosa Libosch using matrix‐assisted laser desorption/ionization mass spectrometry image combined with machine learning
Huizhi Li, Shishan Zhang, Yanfang Zhao, Jixiang He, Xiangfeng Chen
Rapid Communications in Mass Spectrometry.2023;[Epub]     CrossRef
Development and validation of a LASSO-based prediction model for immunosuppressive medication nonadherence in kidney transplant recipients
Lei Dong, Xiao Zhu, Hongyu Zhao, Qin Zhao, Shan Liu, Jia Liu, Lina Gong
Renal Failure.2023;[Epub]     CrossRef
An artificial intelligence prediction model outperforms conventional guidelines in predicting lymph node metastasis of T1 colorectal cancer
Zheng Hua Piao, Rong Ge, Lu Lu
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Silicon versus Superbug: Assessing Machine Learning’s Role in the Fight against Antimicrobial Resistance
Tallon Coxe, Rajeev K. Azad
Antibiotics.2023; 12(11): 1604.     CrossRef
Predictive model for early death risk in pediatric hemophagocytic lymphohistiocytosis patients based on machine learning
Li Xiao, Yang Zhang, Ximing Xu, Ying Dou, Xianmin Guan, Yuxia Guo, Xianhao Wen, Yan Meng, Meiling Liao, Qinshi Hu, Jie Yu
Heliyon.2023; 9(11): e22202.     CrossRef
Multimodal and multi-omics-based deep learning model for screening of optic neuropathy
Ye-ting Lin, Qiong Zhou, Jian Tan, Yulin Tao
Heliyon.2023; 9(12): e22244.     CrossRef
Exploration and validation of key genes associated with early lymph node metastasis in thyroid carcinoma using weighted gene co-expression network analysis and machine learning
Yanyan Liu, Zhenglang Yin, Yao Wang, Haohao Chen
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
Identification and Analysis of Immune Microenvironment-Related Genes for Keloid Risk Prediction and Their Effects on Keloid Proliferation and Migration
Yongyan Pei, Yikai Wu, Mengqi Zhang, Xuemin Su, Hua Cao, Jiaji Zhao
Biochemical Genetics.2023;[Epub]     CrossRef
Current problems and perspectives of pathological risk factors for lymph node metastasis in T1 colorectal cancer: Systematic review
Katsuro Ichimasa, Shin‐ei Kudo, Hideyuki Miyachi, Yuta Kouyama, Kenichi Mochizuki, Yuki Takashina, Yasuharu Maeda, Yuichi Mori, Toyoki Kudo, Yuki Miyata, Yoshika Akimoto, Yuki Kataoka, Takafumi Kubota, Tetsuo Nemoto, Fumio Ishida, Masashi Misawa
Digestive Endoscopy.2022; 34(5): 901.     CrossRef
Tumor Location as a Prognostic Factor in T1 Colorectal Cancer
Katsuro Ichimasa, Shin-ei Kudo, Yuta Kouyama, Kenichi Mochizuki, Yuki Takashina, Masashi Misawa, Yuichi Mori, Takemasa Hayashi, Kunihiko Wakamura, Hideyuki Miyachi
Journal of the Anus, Rectum and Colon.2022; 6(1): 9.     CrossRef
The Importance of Being “That” Colorectal pT1: A Combined Clinico-Pathological Predictive Score to Improve Nodal Risk Stratification
Alessandro Gambella, Enrico Costantino Falco, Giacomo Benazzo, Simona Osella-Abate, Rebecca Senetta, Isabella Castellano, Luca Bertero, Paola Cassoni
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
A Predictive Model for Qualitative Evaluation of PG-SGA in Tumor Patients Through Machine Learning
Xiangliang Liu, Yuguang Li, Wei Ji, Kaiwen Zheng, Jin Lu, Yixin Zhao, Wenxin Zhang, Mingyang Liu, Jiuwei Cui, Wei Li
Cancer Management and Research.2022; Volume 14: 1431.     CrossRef
Deep Submucosal Invasion Is Not an Independent Risk Factor for Lymph Node Metastasis in T1 Colorectal Cancer: A Meta-Analysis
Liselotte W. Zwager, Barbara A.J. Bastiaansen, Nahid S.M. Montazeri, Roel Hompes, Valeria Barresi, Katsuro Ichimasa, Hiroshi Kawachi, Isidro Machado, Tadahiko Masaki, Weiqi Sheng, Shinji Tanaka, Kazutomo Togashi, Chihiro Yasue, Paul Fockens, Leon M.G. Moo
Gastroenterology.2022; 163(1): 174.     CrossRef
LASSO ‐derived nomogram predicting new‐onset diabetes mellitus in patients with kidney disease receiving immunosuppressive drugs
Lina Shao, Chuxuan Luo, Chaoyun Yuan, Xiaolan Ye, Yuqun Zeng, Yan Ren, Binxian Ye, Yiwen Li, Juan Jin, Qiang He, Xiaogang Shen
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics.2022; 47(10): 1627.     CrossRef
Using random forest algorithm for glomerular and tubular injury diagnosis
Wenzhu Song, Xiaoshuang Zhou, Qi Duan, Qian Wang, Yaheng Li, Aizhong Li, Wenjing Zhou, Lin Sun, Lixia Qiu, Rongshan Li, Yafeng Li
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Identification of diagnostic signatures associated with immune infiltration in Alzheimer’s disease by integrating bioinformatic analysis and machine-learning strategies
Yu Tian, Yaoheng Lu, Yuze Cao, Chun Dang, Na Wang, Kuo Tian, Qiqi Luo, Erliang Guo, Shanshun Luo, Lihua Wang, Qian Li
Frontiers in Aging Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Development and validation of a predictive model combining clinical, radiomics, and deep transfer learning features for lymph node metastasis in early gastric cancer
Qingwen Zeng, Hong Li, Yanyan Zhu, Zongfeng Feng, Xufeng Shu, Ahao Wu, Lianghua Luo, Yi Cao, Yi Tu, Jianbo Xiong, Fuqing Zhou, Zhengrong Li
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Identification of Drug-Induced Liver Injury Biomarkers from Multiple Microarrays Based on Machine Learning and Bioinformatics Analysis
Kaiyue Wang, Lin Zhang, Lixia Li, Yi Wang, Xinqin Zhong, Chunyu Hou, Yuqi Zhang, Congying Sun, Qian Zhou, Xiaoying Wang
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(19): 11945.     CrossRef
Development and validation of a machine learning model to predict the risk of lymph node metastasis in renal carcinoma
Xiaowei Feng, Tao Hong, Wencai Liu, Chan Xu, Wanying Li, Bing Yang, Yang Song, Ting Li, Wenle Li, Hui Zhou, Chengliang Yin
Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
Preoperative prediction of lymph node status in patients with colorectal cancer. Developing a predictive model using machine learning
Morten Hartwig, Karoline Bendix Bräuner, Rasmus Vogelsang, Ismail Gögenur
International Journal of Colorectal Disease.2022; 37(12): 2517.     CrossRef
A retrospective analysis based on multiple machine learning models to predict lymph node metastasis in early gastric cancer
Tao Yang, Javier Martinez-Useros, JingWen Liu, Isaias Alarcón, Chao Li, WeiYao Li, Yuanxun Xiao, Xiang Ji, YanDong Zhao, Lei Wang, Salvador Morales-Conde, Zuli Yang
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Challenges and opportunities in the application of artificial intelligence in gastroenterology and hepatology
Chrysanthos D Christou, Georgios Tsoulfas
World Journal of Gastroenterology.2021; 27(37): 6191.     CrossRef