Development and Validation of Web-Based Nomograms to Precisely Predict Survival Outcomes of Non-metastatic Nasopharyngeal Carcinoma in an Endemic Area
Ji-Jin Yao, Li Lin, Tian-Sheng Gao, Wang-Jian Zhang, Wayne R. Lawrence, Jun Ma, Ying Sun
Cancer Res Treat. 2021;53(3):657-670.   Published online 2020 Dec 7     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.899
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Does three cycles of neoadjuvant chemotherapy prior to concurrent chemoradiotherapy provide benefits for all childhood patients with locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma?
Ya-Nan Jin, Hui-Jiao Cao, Xiao-Hua Gong, Wang-Jian Zhang, Tia Marks, Ji-Jin Yao, Liang-Ping Xia
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2022; 148(10): 2569.     CrossRef
Development of a web-based prognostic model to quantify the survival benefit of cumulative cisplatin dose during concurrent chemoradiotherapy in childhood nasopharyngeal carcinoma
Ya-Nan Jin, Qian-Qiong Yang, Zi-Qian Li, Xue-Qing Ou, Wang-Jian Zhang, Tia Marks, Ji-Jin Yao, Liang-Ping Xia
Radiotherapy and Oncology.2022; 166: 118.     CrossRef
Individualized number of induction chemotherapy cycles for locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma patients based on early tumor response
Yu‐Ting Jiang, Kai‐Hua Chen, Zhong‐Guo Liang, Jie Yang, Song Qu, Ling Li, Xiao‐Dong Zhu
Cancer Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
A predictive web-based nomogram for the early death of patients with lung adenocarcinoma and bone metastasis: a population-based study
Zhehong Li, Junqiang Wei, Haiying Cao, Mingze Song, Yafang Zhang, Yu Jin
Journal of International Medical Research.2021; 49(9): 030006052110477.     CrossRef
The Role of Pretreatment 18F-FDG PET/CT for Early Prediction of Neoadjuvant Chemotherapy Response in Patients with Locoregionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma
Jijin Yao, Ying Wang, Yujing Lin, Yingying Yang, Jingjing Wan, Xiaohua Gong, Fanwei Zhang, Wangjian Zhang, Tia Marks, Siyang Wang, Hongjun Jin, Hong Shan
Drug Design, Development and Therapy.2021; Volume 15: 4157.     CrossRef