Hepatitis B Virus Core Protein Mediates the Upregulation of C5α Receptor 1 via NF-κB Pathway to Facilitate the Growth and Migration of Hepatoma Cells
Fanyun Kong, Yukai Tao, Dongchen Yuan, Ning Zhang, Qi Li, Tong Yu, Xiaoying Yang, Delong Kong, Xiaohui Ding, Xiangye Liu, Hongjuan You, Kuiyang Zheng, Renxian Tang
Cancer Res Treat. 2021;53(2):506-527.   Published online 2020 Nov 16     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.397
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The role of UXT in tumors and prospects for its application in hepatocellular carcinoma
Zhengwang Wang, Shaojian Mo, Pengzhe Han, Lu Liu, Ziang Liu, Xifeng Fu, Yanzhang Tian
Future Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
A Pleiotropic Role of the Hepatitis B Virus Core Protein in Hepatocarcinogenesis
Caroline Lefeuvre, Hélène Le Guillou-Guillemette, Alexandra Ducancelle
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(24): 13651.     CrossRef