Knockdown of EMMPRIN (OX47) in MRMT-1 Carcinoma Cells Inhibits Tumor Growth and Decreases Cancer-Induced Bone Destruction and Pain
Yanke Chen, Jing Luan, Ting Jiang, Donghui Cai, Chao Sun, Xiaofei Wang, Xiaoge Zhao, Xingchun Gou
Cancer Res Treat. 2021;53(2):576-583.   Published online 2020 Oct 29     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.801
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Matrix metalloproteinases as attractive therapeutic targets for chronic pain: A narrative review
Xin-Yi Dai, Lin Liu, Fan-He Song, Shao-Jie Gao, Jia-Yi Wu, Dan-Yang Li, Long-Qing Zhang, Dai-Qiang Liu, Ya-Qun Zhou, Wei Mei
International Journal of Biological Macromolecules.2024; 261: 129619.     CrossRef
The role and pharmacological properties of P2Y12 receptor in cancer and cancer pain
Jia-ling Hu, Wen-jun Zhang
Biomedicine & Pharmacotherapy.2023; 157: 113927.     CrossRef
Cav3.2 T-Type calcium channels downregulation attenuates bone cancer pain induced by inhibiting IGF-1/HIF-1α signaling pathway in the rat spinal cord
Qingying Liu, Zhongyuan Lu, Huan Ren, Lijun Fu, Yueliang Wang, Huilian Bu, Minyu Ma, Letian Ma, Chen Huang, Jian Wang, Weidong Zang, Jing Cao, Xiaochong Fan
Journal of Bone Oncology.2023; 42: 100495.     CrossRef