Real-World Experience of Nivolumab in Non-small Cell Lung Cancer in Korea
Sun Min Lim, Sang-We Kim, Byoung Chul Cho, Jin Hyung Kang, Myung-Ju Ahn, Dong-Wan Kim, Young-Chul Kim, Jin Soo Lee, Jong-Seok Lee, Sung Yong Lee, Keon Uk Park, Ho Jung An, Eun Kyung Cho, Tae Won Jang, Bong-Seog Kim, Joo-Hang Kim, Sung Sook Lee, Im-II Na, Seung Soo Yoo, Ki Hyeong Lee
Cancer Res Treat. 2020;52(4):1112-1119.   Published online 2020 May 15     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.245
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Advances in reprogramming of energy metabolism in tumor T cells
Liu Xuekai, Song Yan, Chu Jian, Song Yifei, Wu Xinyue, Zhang Wenyuan, Han Shuwen, Yang Xi
Frontiers in Immunology.2024;[Epub]     CrossRef
Effectiveness and Safety of PD-1 Inhibitors’ Treatment for Patients with Non-Small-Cell Lung Cancer in China: A Real-World Study
Ning Wan, Yongbang Chen, Liqing Lu, Bing Wang, Liuliu He, Hongyi Liang, Fei Xie, Xiaoshun Jian, Bo Ji, Jianping Zhang, Hammoda Abu-Odah
European Journal of Cancer Care.2024; 2024: 1.     CrossRef
Real-World Data on Pembrolizumab for Pretreated Non-Small-Cell Lung Cancer: Clinical Outcome and Relevance of the Lung Immune Prognostic Index
Ana Ortega-Franco, Clare Hodgson, Haseem Raja, Mathew Carter, Colin Lindsay, Sarah Hughes, Laura Cove-Smith, Paul Taylor, Yvonne Summers, Fiona Blackhall, Raffaele Califano
Targeted Oncology.2022; 17(4): 453.     CrossRef
Liver metastases and the efficacy of immune checkpoint inhibitors in advanced lung cancer: A systematic review and meta-analysis
Handai Xia, Wengang Zhang, Yuqing Zhang, Xiaoling Shang, Yanguo Liu, Xiuwen Wang
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Immune-Related Adverse Events Predict the Efficacy of Immune Checkpoint Inhibitors in Lung Cancer Patients: A Meta-Analysis
Donghui Wang, Cen Chen, Yanli Gu, Wanjun Lu, Ping Zhan, Hongbing Liu, Tangfeng Lv, Yong Song, Fang Zhang
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Broad-Spectrum Antibiotic Regimen Affects Survival in Patients Receiving Nivolumab for Non-Small Cell Lung Cancer
Min Jung Geum, Chungsoo Kim, Ji Eun Kang, Jae Hee Choi, Jae Song Kim, Eun Sun Son, Sun Min Lim, Sandy Jeong Rhie
Pharmaceuticals.2021; 14(5): 445.     CrossRef
Nivolumab
Reactions Weekly.2021; 1855(1): 269.     CrossRef
Immune-Related Adverse Events Associated With Outcomes in Patients With NSCLC Treated With Anti-PD-1 Inhibitors: A Systematic Review and Meta-Analysis
Zhe Zhao, Xinfeng Wang, Jinghan Qu, Wei Zuo, Yan Tang, Huijuan Zhu, Xiaoguang Chen
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef