Establishment and Validation of a Nomogram for Nasopharyngeal Carcinoma Patients Concerning the Prognostic Effect of Parotid Lymph Node Metastases
Chao Lin, Xue-Song Sun, Sai-Lan Liu, Xiao-Yun Li, Nian Lu, Xin-Ling Li, Lin-Quan Tang, Ling Guo
Cancer Res Treat. 2020;52(3):855-866.   Published online 2020 Mar 10     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.772
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Randomized Controlled Trial on Evaluation of Plasma Epstein-Barr Virus Biomarker for Early Diagnosis in Patients With Nasopharyngeal Carcinoma
Wen Liu, Huilan Li, Hui Sheng, Xiaohua Liu, Peidong Chi, Xueping Wang, Minjie Mao
Advances in Therapy.2020; 37(10): 4280.     CrossRef
Prognosis prediction signature of seven immune genes based on HPV status in cervical cancer
Qianqian Xia, Hua Jin, Xing Zhang, Wenjing Yan, Dan Meng, Bo Ding, Jian Cao, Dake Li, Shizhi Wang
International Immunopharmacology.2020; 88: 106935.     CrossRef