Therapeutic Co-targeting of WEE1 and ATM Downregulates PD-L1 Expression in Pancreatic Cancer
Mei Hua Jin, Ah-Rong Nam, Ji Eun Park, Ju-Hee Bang, Yung-Jue Bang, Do-Youn Oh
Cancer Res Treat. 2020;52(1):149-166.   Published online 2019 Jun 25     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.183
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Killer’s Web: Interconnection between Inflammation, Epigenetics and Nutrition in Cancer
Marisabel Mecca, Simona Picerno, Salvatore Cortellino
International Journal of Molecular Sciences.2024; 25(5): 2750.     CrossRef
A prognostic risk model for ovarian cancer based on gene expression profiles from gene expression omnibus database
Wei Fan, Xiaoyun Chen, Ruiping Li, Rongfang Zheng, Yunyun Wang, Yuzhen Guo
Biochemical Genetics.2023; 61(1): 138.     CrossRef
PGD2 displays distinct effects in diffuse large B-cell lymphoma depending on different concentrations
Shunfeng Hu, Tiange Lu, Juanjuan Shang, Yiqing Cai, Mengfei Ding, Xiangxiang Zhou, Xin Wang
Cell Death Discovery.2023;[Epub]     CrossRef
The Landscape and Therapeutic Targeting of BRCA1, BRCA2 and Other DNA Damage Response Genes in Pancreatic Cancer
Ioannis A. Voutsadakis, Antonia Digklia
Current Issues in Molecular Biology.2023; 45(3): 2105.     CrossRef
Bosutinib high density lipoprotein nanoformulation has potent tumour radiosensitisation effects
Pouya Dehghankelishadi, Parisa Badiee, Michelle F. Maritz, Nicole Dmochowska, Benjamin Thierry
Journal of Nanobiotechnology.2023;[Epub]     CrossRef
Could Inhibiting the DNA Damage Repair Checkpoint Rescue Immune-Checkpoint-Inhibitor-Resistant Endometrial Cancer?
Yinuo Li, Xiangyu Wang, Xin Hou, Xiangyi Ma
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(8): 3014.     CrossRef
The mechanism and clinical application of DNA damage repair inhibitors combined with immune checkpoint inhibitors in the treatment of urologic cancer
Deqian Xie, Bowen Jiang, Shijin Wang, Qifei Wang, Guangzhen Wu
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2023;[Epub]     CrossRef
The DNA Damage Response and Inflammation in Cancer
Vanessa Klapp, Beatriz Álvarez-Abril, Giuseppe Leuzzi, Guido Kroemer, Alberto Ciccia, Lorenzo Galluzzi
Cancer Discovery.2023; 13(7): 1521.     CrossRef
CMTM6, a potential immunotherapy target
Jie Liang, Shaohua Li, Wei Li, Wei Rao, Shuo Xu, Haining Meng, Fengqi Zhu, Dongchang Zhai, Mengli Cui, Dan Xu, Jinzhen Cai, Bei Zhang
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2022; 148(1): 47.     CrossRef
Loss of CMTM6 promotes DNA damage-induced cellular senescence and antitumor immunity
Hanfeng Wang, Yang Fan, Weihao Chen, Zheng Lv, Shengpan Wu, Yundong Xuan, Chenfeng Wang, Yongliang Lu, Tao Guo, Donglai Shen, Fan Zhang, Qingbo Huang, Yu Gao, Hongzhao Li, Xin Ma, Baojun Wang, Yan Huang, Xu Zhang
OncoImmunology.2022;[Epub]     CrossRef
Cell cycle checkpoints and beyond: Exploiting the ATR/CHK1/WEE1 pathway for the treatment of PARP inhibitor–resistant cancer
Nitasha Gupta, Tzu-Ting Huang, Sachi Horibata, Jung-Min Lee
Pharmacological Research.2022; 178: 106162.     CrossRef
DNA damage response inhibition‐based combination therapies in cancer treatment: Recent advances and future directions
Tianen Chen, Suparat Tongpeng, Ziyi Lu, Win Topatana, Sarun Juengpanich, Shijie Li, Jiahao Hu, Jiasheng Cao, Cheeshin Lee, Yitong Tian, Mingyu Chen, Xiujun Cai
Aging and Cancer.2022; 3(1): 44.     CrossRef
The clinical and prognostic significance of CMTM6/PD-L1 in oncology
Mahmoud Mohammad Yaseen, Nizar Mohammad Abuharfeil, Homa Darmani
Clinical and Translational Oncology.2022; 24(8): 1478.     CrossRef
Targeting oncogene and non-oncogene addiction to inflame the tumour microenvironment
Giulia Petroni, Aitziber Buqué, Lisa M. Coussens, Lorenzo Galluzzi
Nature Reviews Drug Discovery.2022; 21(6): 440.     CrossRef
CMTM6 as a master regulator of PD-L1
Mahmoud Mohammad Yaseen, Nizar Mohammad Abuharfeil, Homa Darmani
Cancer Immunology, Immunotherapy.2022; 71(10): 2325.     CrossRef
Targeting protein kinases benefits cancer immunotherapy
Zhengkun Zhang, Lang Bu, Junhang Luo, Jianping Guo
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer.2022; 1877(4): 188738.     CrossRef
CMTM6 and CMTM4 as two novel regulators of PD-L1 modulate the tumor microenvironment
Tong Zhang, Haixiang Yu, Xiangpeng Dai, Xiaoling Zhang
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
The role of DNA damage repair (DDR) system in response to immune checkpoint inhibitor (ICI) therapy
Congqi Shi, Kaiyu Qin, Anqi Lin, Aimin Jiang, Quan Cheng, Zaoqu Liu, Jian Zhang, Peng Luo
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research.2022;[Epub]     CrossRef
CMTM6 as a candidate risk gene for cervical cancer: Comprehensive bioinformatics study
Xiaoting Huang, Wei Liu, Chunshan Liu, Jijie Hu, Baiyao Wang, Anbang Ren, Xiaona Huang, Yawei Yuan, Jinquan Liu, Mingyi Li
Frontiers in Molecular Biosciences.2022;[Epub]     CrossRef
DNA damaging agents and DNA repair: From carcinogenesis to cancer therapy
Larissa Costa de Almeida, Felipe Antunes Calil, João Agostinho Machado-Neto, Leticia Veras Costa-Lotufo
Cancer Genetics.2021; 252-253: 6.     CrossRef
Immunomodulation by targeted anticancer agents
Giulia Petroni, Aitziber Buqué, Laurence Zitvogel, Guido Kroemer, Lorenzo Galluzzi
Cancer Cell.2021; 39(3): 310.     CrossRef
Targeting WEE1 by adavosertib inhibits the malignant phenotypes of hepatocellular carcinoma
Jian Chen, Xing Jia, Zequn Li, Wenfeng Song, Cheng Jin, Mengqiao Zhou, Haiyang Xie, Shusen Zheng, Penghong Song
Biochemical Pharmacology.2021; 188: 114494.     CrossRef
WEE1 inhibition reverses trastuzumab resistance in HER2-positive cancers
Mei-Hua Jin, Ah-Rong Nam, Ju-Hee Bang, Kyoung-Seok Oh, Hye-Rim Seo, Jae-Min Kim, Jeesun Yoon, Tae-Yong Kim, Do-Youn Oh
Gastric Cancer.2021; 24(5): 1003.     CrossRef
ATR inhibition amplifies antitumor effects of olaparib in biliary tract cancer
Ah-Rong Nam, Jeesun Yoon, Mei-Hua Jin, Ju-Hee Bang, Kyoung-Seok Oh, Hye-Rim Seo, Jae-Min Kim, Tae-Yong Kim, Do-Youn Oh
Cancer Letters.2021; 516: 38.     CrossRef
Development of Immunotherapy Combination Strategies in Cancer
Timothy A. Yap, Eileen E. Parkes, Weiyi Peng, Justin T. Moyers, Michael A. Curran, Hussein A. Tawbi
Cancer Discovery.2021; 11(6): 1368.     CrossRef
Therapeutic resistance in pancreatic ductal adenocarcinoma: Current challenges and future opportunities
Aditi Jain, Vikas Bhardwaj
World Journal of Gastroenterology.2021; 27(39): 6527.     CrossRef
A steroidal saponin isolated from Allium chinense simultaneously induces apoptosis and autophagy by modulating the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway in human gastric adenocarcinoma
Jingwen Xu, Mingmei Zhang, Xiaoying Lin, Yihai Wang, Xiangjiu He
Steroids.2020; : 108672.     CrossRef