Characteristics, Prognostic Factors, and Survival of Patients with NK/T-Cell Lymphoma of Non-upper Aerodigestive Tract: A 17-Year Single-Center Experience
Ze-Long Liu, Xi-Wen Bi, Xue-Wen Zhang, De-Xin Lei, Pan-Pan Liu, Hang Yang, Yan Gao, Yuan-Xue Jiang, Wen-Qi Jiang, Yi Xia
Cancer Res Treat. 2019;51(4):1557-1567.   Published online 2019 Apr 1     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.681
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical features, prognostic stratification, and treatment of advanced-stage non-nasal type extranodal natural killer/T-cell lymphoma: a multi-institutional real-world study
Yu-Ce Wei, Wei-Xin Liu, Fei Qi, Chang-Gong Zhang, Bao-Min Zheng, Yan Xie, Bo Chen, Di Zhang, Wei-Ping Liu, Hui Fang, Yue Chai, Shu-Nan Qi, Ye-Xiong Li, Wei-Hu Wang, Yu-Qin Song, Jun Zhu, Mei Dong
Annals of Hematology.2024; 103(1): 163.     CrossRef
Genomic features reveal potential benefit of adding anti-PD-1 immunotherapy to treat non-upper aerodigestive tract natural killer/T-cell lymphoma
Zegeng Chen, He Huang, Huageng Huang, Le Yu, Huawei Weng, Jian Xiao, Liqun Zou, Huilai Zhang, Chaoyong Liang, Hui Zhou, Hongqiang Guo, Zhao Wang, Zhiming Li, Tao Wu, Hongyu Zhang, Huijing Wu, Zhigang Peng, Linzhu Zhai, Xinggui Chen, Yang Liang, Huangming
Leukemia.2024; 38(4): 829.     CrossRef
Real‐World clinical features and survival outcomes associated with primary gastrointestinal natural killer/T‐cell lymphoma from 1999 to 2020
Yang Chunli, Jiang Ming, Ma Ziyan, Ji Jie, Lv Shuli, Huang Jie, Wu Yu, Xu Caigang, Zou Liqun
Cancer Medicine.2023; 12(3): 2614.     CrossRef
Diagnostic and prognostic value of pretreatment PET/CT in extranodal natural killer/T-cell lymphoma: a retrospective multicenter study
Mingjie Yu, Zegeng Chen, Zhao Wang, Xiaojie Fang, Xi Li, Haimei Ye, Tongyu Lin, He Huang
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2023; 149(11): 8863.     CrossRef
Comparative analysis of upper aerodigestive tract and non-upper aerodigestive tract in NK/T-cell lymphoma
Xiaohong Liu, Dedong Cao, Hui Liu, XiaoKang Ke, Xin Liu, Ximing Xu
Clinical and Translational Oncology.2023; 26(1): 214.     CrossRef
Intensive therapy can improve long‐term survival in newly diagnosed, advanced‐stage extranodal NK/T‐cell lymphoma: A multi‐institutional, real‐world study
Yu‐Ce Wei, Fei Qi, Bao‐Min Zheng, Chang‐Gong Zhang, Yan Xie, Bo Chen, Wei‐Xin Liu, Wei‐Ping Liu, Hui Fang, Shu‐Nan Qi, Di Zhang, Yue Chai, Ye‐Xiong Li, Wei‐Hu Wang, Yu‐Qin Song, Jun Zhu, Mei Dong
International Journal of Cancer.2023; 153(9): 1643.     CrossRef
A retrospective study on the clinicopathological and molecular features of 22 cases of natural killer/T-cell lymphoma in children and adolescents
Guan‑Nan Wang, Wu‑Gan Zhao, Xu-Dong Zhang, Xiang-Yu Jian, Chong-Li Zhang, Ming-Zhi Zhang, Wen‑Cai Li
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Comparison analysis of first-line asparaginase- versus non-asparaginase-based regimens for early-stage extranodal NK/T-cell lymphoma
Fei Qi, Yan Xie, Dedao Wang, Yue Chai, Bo Chen, Yan Sun, Weiping Liu, Shunan Qi, Yuce Wei, Hui Fang, Dan Zhao, Lin Gui, Yong Yang, Xiaoli Feng, Ning Ding, Lan Mi, Shaokun Shu, Yexiong Li, Yuqin Song, Mei Dong, Jun Zhu
Annals of Hematology.2022; 101(9): 2021.     CrossRef