Patterns of Failure and Survival Trends in 3,808 Patients with Stage II Nasopharyngeal Carcinoma Diagnosed from 1990 to 2012: A Large-Scale Retrospective Cohort Study
Xue-Song Sun, Di-Han Liu, Sai-Lan Liu, Qiu-Yan Chen, Shan-Shan Guo, Yue-Feng Wen, Li-Ting Liu, Hao-Jun Xie, Qing-Nan Tang, Yu-Jing Liang, Xiao-Yun Li, Jin-Jie Yan, Ming-Huang Hong, Jun Ma, Lin-Quan Tang, Hai-Qiang Mai
Cancer Res Treat. 2019;51(4):1449-1463.   Published online 2019 Mar 7     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.688
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Survival among subgroups of patients with stage II nasopharyngeal carcinoma
Shi-Ting Huang, Dan-Ke Su
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Survival outcome and prognostic factors of patients with nasopharyngeal cancer in Yogyakarta, Indonesia: A hospital-based retrospective study
Susanna Hilda Hutajulu, Daniel Howdon, Kartika Widayati Taroeno-Hariadi, Mardiah Suci Hardianti, Ibnu Purwanto, Sagung Rai Indrasari, Camelia Herdini, Bambang Hariwiyanto, Ahmad Ghozali, Henry Kusumo, Wigati Dhamiyati, Sri Retna Dwidanarti, I. Bing Tan, J
PLOS ONE.2021; 16(2): e0246638.     CrossRef
Explore the Usefulness of Concurrent Chemotherapy in Stage II Nasopharyngeal Carcinoma: A Retrospective Study
Pei-Jing Li, Yu-Lin Lai, Fang He, Yuan-Yuan Chen, Zhuo-Sheng Gu, Wei Luo, Qun Zhang
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Systemic chemotherapy and sequential locoregional radiotherapy in initially metastatic nasopharyngeal carcinoma: Retrospective analysis with 821 cases
Tianying Huang, Ning Su, Xuanye Zhang, Shuyun Ma, Guangzheng Zhong, Xiaopeng Tian, Qiuyan Chen, Linglong Tang, Lixia Lu, Yu Fang, Jun Cai, Qingqing Cai
Head & Neck.2020; 42(8): 1970.     CrossRef

CD47 Overexpression Is Associated with Epstein–Barr Virus Infection and Poor Prognosis in Patients with Nasopharyngeal Carcinoma

Zhi-Hui Wang, Xiao-Feng Pei, Zhi-Quan Zhu, Zhong Lin, Yin-Yan Mao, Xiao-Lu Xu, You-Li Luo, Li Zhang, Pei-Jian Peng
OncoTargets and Therapy.2020; Volume 13: 3325.     CrossRef
Identification of miPEP133 as a novel tumor-suppressor microprotein encoded by miR-34a pri-miRNA
Min Kang, Bo Tang, Jixi Li, Ziyan Zhou, Kang Liu, Rensheng Wang, Ziyan Jiang, Fangfang Bi, David Patrick, Dongin Kim, Anirban K. Mitra, Yang Yang-Hartwich
Molecular Cancer.2020;[Epub]     CrossRef