Longitudinal Assessment of Intravoxel Incoherent Motion Diffusion Weighted Imaging in Evaluating the Radio-sensitivity of Nasopharyngeal Carcinoma Treated with Intensity-Modulated Radiation Therapy
Youping Xiao, Ying Chen, Yunbin Chen, Zhuangzhen He, Yiqi Yao, Jianji Pan
Cancer Res Treat. 2019;51(1):345-356.   Published online 2018 May 14     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.089
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Intravoxel incoherent motion magnetic resonance imaging to assess early tumor response to radiation therapy: Review and future directions
Emmanuel Mesny, Benjamin Leporq, Olivier Chapet, Olivier Beuf
Magnetic Resonance Imaging.2024; 108: 129.     CrossRef
Prediction of short-term treatment outcome of nasopharyngeal carcinoma based on voxel incoherent motion imaging and arterial spin labeling quantitative parameters
Liping Liao, Teng Liu, Bo Wei
European Journal of Radiology Open.2023; 10: 100466.     CrossRef
A review of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in head and neck cancer patients for treatment evaluation and prediction of radiation-induced xerostomia
Tai Ermongkonchai, Richard Khor, Morikatsu Wada, Eddie Lau, Daniel Tao Xing, Sweet Ping Ng
Radiation Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Intravoxel incoherent motion radiomics nomogram for predicting tumor treatment responses in nasopharyngeal carcinoma
Yihao Guo, Ganmian Dai, Xiaoli Xiong, Xiaoyi Wang, Huijuan Chen, Xiaoyue Zhou, Weiyuan Huang, Feng Chen
Translational Oncology.2023; 31: 101648.     CrossRef
Amide proton transfer (APT) and magnetization transfer (MT) in predicting short-term therapeutic outcome in nasopharyngeal carcinoma after chemoradiotherapy: a feasibility study of three-dimensional chemical exchange saturation transfer (CEST) MRI
Wenguang Liu, Xiao Wang, Simin Xie, Weiyin Vivian Liu, Ismail Bilal Masokano, Yu Bai, Juan Chen, Linhui Zhong, Yijing Luo, Gaofeng Zhou, Wenzheng Li, Yigang Pei
Cancer Imaging.2023;[Epub]     CrossRef
Baseline Amide Proton Transfer Imaging at 3T Fails to Predict Early Response to Induction Chemotherapy in Nasopharyngeal Carcinoma
Zhou Liu, Liyan Zou, Qian Yang, Long Qian, Tianran Li, Honghong Luo, Canwen Che, Yuanyuan Lei, Peng Chen, Chunyan Qiu, Xin Liu, Yin Wu, Dehong Luo
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Arterial spin labeling of nasopharyngeal carcinoma shows early therapy response
Jun Liu, Juan Zhu, Yaxian Wang, Fei Wang, Hualin Yang, Nan Wang, Qingyun Chu, Qing Yang
Insights into Imaging.2022;[Epub]     CrossRef
A comparative study of functional MRI in predicting response of regional nodes to induction chemotherapy in patients with nasopharyngeal carcinoma
Dawei Zhao, Xuemei Fang, Wenjun Fan, Lingling Meng, Yanrong Luo, Nanxiang Chen, Jinfeng Li, Xiao Zang, Meng Li, Xingdong Guo, Biyang Cao, Chenchen Wu, Xin Tan, Boning Cai, Lin Ma
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
The value of intravoxel incoherent motion model-based diffusion-weighted imaging for predicting long-term outcomes in nasopharyngeal carcinoma
Yuhui Qin, Chen Chen, Haotian Chen, Fabao Gao
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Au-Pt Nanoparticle Formulation as a Radiosensitizer for Radiotherapy with Dual Effects
Song Yang, Gaohua Han, Quan Chen, Lei Yu, Peng Wang, Qi Zhang, Jiang Dong, Wei Zhang, Junxing Huang
International Journal of Nanomedicine.2021; Volume 16: 239.     CrossRef
Diffusion-weighted MRI for predicting treatment response in patients with nasopharyngeal carcinoma: a systematic review and meta-analysis
Min Kyoung Lee, Yangsean Choi, So-Lyung Jung
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Application Value of Magnetic Resonance Radiomics and Clinical Nomograms in Evaluating the Sensitivity of Neoadjuvant Chemotherapy for Nasopharyngeal Carcinoma
Chunmiao Hu, Dechun Zheng, Xisheng Cao, Peipei Pang, Yanhong Fang, Tao Lu, Yunbin Chen
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Comparison of the pre-treatment functional MRI metrics’ efficacy in predicting Locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma response to induction chemotherapy
Da-wei Zhao, Wen-jun Fan, Ling-ling Meng, Yan-rong Luo, Jian Wei, Kun Liu, Gang Liu, Jin-feng Li, Xiao Zang, Meng Li, Xin-xin Zhang, Lin Ma
Cancer Imaging.2021;[Epub]     CrossRef
Early detection treatment response for head and neck carcinomas using intravoxel incoherent motion-magnetic resonance imaging: a meta-analysis
Qingxu Song, Fang Li, Xin Chen, Jianbo Wang, Hong Liu, Yufeng Cheng
Dentomaxillofacial Radiology.2020; : 20190507.     CrossRef
Pre-treatment intravoxel incoherent motion diffusion-weighted imaging predicts treatment outcome in nasopharyngeal carcinoma
Sahrish Qamar, Ann D. King, Qi-Yong H. Ai, Tiffany Y. So, Frankie Kwok Fai Mo, Weitian Chen, Darren M.C. Poon, Macy Tong, Brigette B. Ma, Edwin P. Hui, David Ka-Wai Yeung, Yi-Xiang Wang, Jing Yuan
European Journal of Radiology.2020; 129: 109127.     CrossRef
Advanced magnetic resonance imaging techniques for tumors of the head and neck
E. Santos Armentia, T. Martín Noguerol, V. Suárez Vega
Radiología (English Edition).2019; 61(3): 191.     CrossRef