Neutropenia during the First Cycle of Induction Chemotherapy Is Prognostic for Poor Survival in Locoregionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma: A Real-World Study in an Endemic Area
Cheng Xu, Shi-Ping Yang, Yuan Zhang, Ling-Long Tang, Guan-Qun Zhou, Xu Liu, Yan-Ping Mao, Rui Guo, Wen-Fei Li, Lei Chen, Ai-Hua Lin, Ying Sun, Jun Ma
Cancer Res Treat. 2018;50(3):777-790.   Published online 2017 Jul 24     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.255
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Incidence, consequences, and predictors of serious chemotherapy‐induced thrombocytopenia in nasopharyngeal carcinoma
Lu‐Lu Zhang, Xi Chen, Ying‐Ying Huang, Chi‐Xiong Liang, Meng‐Yun Qiang, Zhuo‐Chen Cai, Ze‐Jiang Zhan, Ying Deng, Jia‐Yu Zhou, Hao‐Yang Huang, Xiang Guo, Xing Lv
Cancer Medicine.2023; 12(13): 14084.     CrossRef
Chinese expert consensus on the application of pegylated recombinant human granulocyte colony‐stimulating factor during concurrent chemoradiotherapy (2023 edition)
Jun Wang, Baosheng Li
Precision Radiation Oncology.2023; 7(3): 150.     CrossRef
Chinese expert consensus on the application of pegylated recombinant human granulocyte colony‐stimulating factor during concurrent chemoradiotherapy (2020 edition)
Jun Wang, Baosheng Li
Precision Radiation Oncology.2021; 5(1): 4.     CrossRef
Prognostic value of serum uric acid and tumor response to induction chemotherapy in locally advanced nasopharyngeal carcinoma
Yuanji Xu, Zijie Wu, Wangzhong Ye, Youping Xiao, Wei Zheng, Qinyan Chen, Penggang Bai, Zhizhong Lin, Chuanben Chen
BMC Cancer.2021;[Epub]     CrossRef
Time-to-Event Supervised Genetic Algorithm Enables Induction Chemotherapy Decision Making for Nasopharyngeal Carcinoma
Demin Liu, Haojiang Li, Liyang Wu, Shuchao Chen, Tianqiao Zhang, Wenjie Huang, Guangying Ruan, Sai Li, Lizhi Liu, Hongbo Chen
IEEE Access.2021; 9: 98701.     CrossRef
Prognostic value of post-radiotherapy neutrophil-to-lymphocyte ratio in locally advanced nasopharyngeal carcinoma
Dan Ou, Xiaoshen Wang, Mingyao Wu, Fen Xue, Yujiao Li, Chaosu Hu, Xiayun He
Strahlentherapie und Onkologie.2020; 196(3): 252.     CrossRef
Amelioration of cyclophosphamide-induced myelosuppression during treatment to rats with breast cancer through low-intensity pulsed ultrasound
Wei Wang, Dong Luo, Junlin Chen, Jinyun Chen, Yi Xia, Wenzhi Chen, Yan Wang
Bioscience Reports.2020;[Epub]     CrossRef