| Home | E-Submission | Sitemap | Editorial Office |  
top_img
Cancer Research and Treatment Search > Browse Articles > SearchGenitourinary Cancer
Neoadjuvant Chemotherapy–Guided Bladder-Sparing Treatment for Muscle-Invasive Bladder Cancer: Results of a Pilot Phase II Study
Hongzhe Shi, Wen Zhang, Xingang Bi, Dong Wang, Zejun Xiao, Youyan Guan, Kaopeng Guan, Jun Tian, Hongsong Bai, Linjun Hu, Chuanzhen Cao, Weixing Jiang, Zhilong Hu, Jin Zhang, Yan Chen, Shan Zheng, Xiaoli Feng, Changling Li, Yexiong Li, Jianhui Ma, Yueping Liu, Aiping Zhou, Jianzhong Shou
Cancer Res Treat. 2021;53(4):1156-1165.   Published online February 10, 2021    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.1356
                              Supplementary         Cited By 3
Associations of Genetic Variations in Mismatch Repair Genes MSH3 and PMS1 with Acute Adverse Events and Survival in Patients with Rectal Cancer Receiving Postoperative Chemoradiotherapy
Jie Yang, Ying Huang, Yanru Feng, Hongmin Li, Ting Feng, Jinna Chen, Luxi Yin, Weihu Wang, Shulian Wang, Yueping Liu, Yongwen Song, Yexiong Li, Jing Jin, Wen Tan, Dongxin Lin
Cancer Res Treat. 2019;51(3):1198-1206.   Published online December 26, 2018    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.527
                              Supplementary         Cited By 5
Korean Cancer Association
E-Submission
EndNote Output Style
Email Alert
Impact factor
SCImago Journal & Country Rank
PubMed Central
MEDLINE/PubMed
Scopus
KoreaMed
KoMCI
ScienceCentral
GoogleScholar
Similarity Check
Crossref Cited-by Linking
CrossMark
Funder Registry
Metadata
ORCID
COPE
Editorial Office
Korean Cancer Association
Room 1824, Gwanghwamun Officia
92 Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 03186, Korea
TEL: +82-2-3276-2410   FAX: +82-2-792-1410   E-mail: journal@cancer.or.kr
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © Korean Cancer Association.                 Developed in M2PI